OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

FFT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KRS 00006000764 NIP / VAT EU: PL 2220900296 REGON 363670535
Mikołowska 50, 41-400 Mysłowice, Poland
+48 506 468 864, info@futurefoodtechnologies.com

1. ZASTOSOWANIE

1.1 O ile strony nie ustalą inaczej w formie pisemnej, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej OWH mają zastosowanie do wszystkich ofert oraz umów pomiędzy FFT Sp. z o. o., zwana dalej „FFT” a dowolnym klientem.

Dla celów niniejszej Umowy „Klient” oznacza osobę, przedsiębiorstwo lub spółkę, składającą zamówienie w FFT. Jeżeli niniejsze OWH stanowią część jakiejś umowy, wówczas będą one stanowić także część każdej kolejnej zawartej umowy, nawet, jeżeli nie zostało w niej umieszczone wyraźne nawiązanie do obowiązywania niniejszych warunków przy zawieraniu kolejnych umów, a także o ile FFT i Klient nie uzgodnią czegoś innego na piśmie w sposób jednoznaczny.

1.2 Klauzule, różniące się od niniejszych OWH będą ważne jedynie wówczas, gdy zostaną zamieszczone w pisemnej umowie, podpisanej przez właściwie upoważnionych przedstawicieli FFT i Klienta. Różnice będą ważne jedynie dla ofert lub umów, w stosunku, do których są one jednoznacznie dopuszczalne.

1.3 Nieważność całego lub części jakiegoś punktu niniejszych OWH nie będzie wpływać na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWH.

1.4 FFT posiada prawo do dokonywania zmian w niniejszych OWH. Takie zmiany wejdą w życie w zapowiedzianym dniu ich wprowadzenia. FFT niezwłocznie publikuje zmiany na stronie internetowej FFT. Jeżeli Klientowi nie zostanie przekazana informacja o dacie ich wejścia w życie, wówczas zmiany będą mieć zastosowanie wobec Klienta w terminie 1 miesiąca od opublikowania OWH.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Oferty, zapytania ofertowe i wyceny nie stanowią umowy i nie mają wartości przedmiotu umowy. Są one składane wyłącznie w celach informacyjnych i nie są one w żaden sposób wiążące.

2.2 Żadne zamówienie, złożone przez Klienta nie uważa się za zaakceptowane przez FFT, o ile nie zostanie ono potwierdzone przez FFT na piśmie.

2.3 Wszelkie dane, zamieszczone w planach, diagramach lub innych dokumentach stanowią jedynie przedstawienie oferowanych towarów oraz/lub usług i zostały zamieszczone jedynie w celach informacyjnych oraz nie są one w żaden sposób wiążące. FFT nie opowiada za dane, zamieszczone w planach, diagramach czy innych dokumentach. Wszystkie plany, diagramy i inne dokumenty pozostają zawsze własnością FFT
i muszą zostać do niego zwrócone na pierwsze żądanie. Klientowi nie wolno przekazywać takich planów, diagramów, czy innych dokumentów stronom trzecim bez otrzymania wcześniejszej, pisemnej zgody FFT.

2.4 Wszelkie zmiany w specyfikacji czy treści złożonych zamówień mogą zostać uznane za zaakceptowane jedynie wówczas, gdy zostały zatwierdzone przez FFT w formie pisemnej.

2.5 FFT zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dostarczanych towarach oraz/lub usługach („towary”), które nie są istotne (np. zmian, które nie dotyczą specyfikacji odnoszącej się do pracy urządzenia) nawet po wydaniu pisemnego zatwierdzenia.

2.6 Bez otrzymania wyraźnej pisemnej odmowy ze strony Klienta FFT może używać Klienta, jako strony udzielającej referencji.

3. CENY

3.1 Wszystkie ceny są cenami wyrażonymi w euro i dotyczą niezapakowanego materiału ex works (w zakładzie, zgodnie z ICONTERMS 2010). Wszelkie koszty, nieujęte wyraźnie w potwierdzeniu zamówienia ze strony FFT, takie jak m.in. dodatkowe koszty opakowania, koszty transportu, koszty załadunku i rozładunku, koszty tymczasowego składowania i przechowywania nie są wliczone w cenę i stanowią koszt obciążający Klienta.

3.2 W sytuacji, gdy koszty wysyłki zostały wliczone w potwierdzeniu zamówienia przez FFT, wówczas FFT zastrzega sobie prawo
do podwyższenia ceny w przypadku zmiany wysokości kosztów (w tym m.in. zmiany kosztów transportu, opłaty za ubezpieczenie lub zmiany kursu walut).

3.3 Brak oznaczenia w umowie terminu wpłaty zaliczki wskazuje,
że zaliczka ma zostać wpłacona przez klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3.4 Umowa uważa się za rozwiązaną z winy Klienta po bezskutecznym upływie terminu do dokonania wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt. 3.3.

4. PŁATNOŚĆ

4.1 O ile nie zostanie postanowione odmiennie, wszystkie faktury muszą być płacone przelewem bankowym zgodnie z instrukcjami FFT, dotyczącymi płatności. Wszelkie cła i podatki są płacone wyłącznie przez Klienta. Każdy wniosek Klienta o dokonanie potrącenia jest niedozwolone i nieważne.

4.2 Po upływie terminu płatności Klient będzie winny FFT odsetki
w transakcjach handlowych rocznie od wszelkich niezapłaconych kwot,
co pozostaje bez wpływu na prawa FFT do dochodzenia rekompensaty
za faktycznie poniesione szkody. FFT zachowuje sobie prawo
do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań wobec Klienta, a także
do egzekucji wykonania lub do odstąpienia, unieważnienia lub rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli Klient nie uiści należnych płatności. FFT nie ma obowiązku dokonywania żadnej rekompensaty wobec Klienta, jeżeli nastąpi odstąpienie, unieważnienie lub rozwiązanie niniejszej Umowy na skutek nieuiszczenia jakiekolwiek kwoty.

4.3 Jeżeli Klient zaprzestaje prowadzenia działalności z jakiegokolwiek powodu, lub nie uiszcza całości lubczęści kwoty, należnej na rzecz FFT w ciągu 30 dni po upływie terminu jej zapłaty, przewidzianego w niniejszych warunkach lub w innym dokumencie, lub jeżeli jakieś towary FFT stają się przedmiotem zajęcia sądowego lub egzekucji, lub jeżeli Klient proponuje zawarcie ugody ze swoimi wierzycielami, lub jeżeli przechodzi w stan upadłości, lub gdy wobec Klienta został złożony wniosek o przejście w stan upadłości, lub gdy Klient nie jest w stanie terminowo uiszczać swoich należności, lub gdy została podjęta rezolucja lub przedstawiona petycja
o likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub gdy na części lub na wszystkich przedsiębiorstwach Klienta wyznaczono syndyka, administratora lub zarządcę, lub jeżeli wobec Klienta zasądzono zapłatę, która nie została dokonana w ciągu 7 dni, lub gdy Klient stał się przedmiotem podobnego postępowania zgodnie z prawem obcego kraju, lub jeżeli Klient w jakiś sposób zastawia jakieś towary, które są własnością FFT, wówczas: (i) wszystkie zaległe kwoty, odnoszące się do towarów stają się natychmiast należne i płatne na rzecz FFT; (ii) FFT (bez szkody dla wszelkich innych posiadanych przez siebie praw i środków prawnych) ma prawo do przejęcia i użytkowania towarów; (iii) wszystkie inne kwoty jakiegokolwiek rodzaju, należne ze strony Klienta na rzecz FFT stają się natychmiast należne
i płatne; oraz (iv) FFT może zawiesić dostarczenie towarów do Klienta, anulować wszelkie możliwości kredytowania lub domagać się pełnej lub częściowej zapłaty ceny towaru przed jego dostarczeniem, jak również wstrzymać się z wykonaniem wszelkich czynności wynikających z gwarancji, jak i rękojmi.

4.4 Brak zapłaty przez Klienta całości lub części zobowiązania wobec FFT skutkuje brakiem możliwości dochodzenia od FFT odszkodowań, jak i naliczania kar umownych, jak też innych niż wymienione roszczeń w stosunku do przedmiotu umowy

4.5 FFT w przypadku braku dokonania pełnej płatności przez Klienta do terminu montażu jest uprawnione dla zabezpieczenia płatności zastosować w maszynach lub urządzeniach okresowe kody blokujące ich pracę do terminu zapłaty pełnego wynagrodzenia zgodnie z umową.

5. DOSTAWA I WYSYŁKA

5.1 Okres dostarczenia, w którym FFT musi rozpocząć wykonanie usługi zostanie określony na piśmie w liście akceptacyjnym. Taki okres rozpocznie się dopiero po otrzymaniu uzgodnionej zaliczki oraz wszystkich wymaganych danych technicznych, dokumentów, planów oraz uzgodnionych gwarancji płatniczych. Każda ewentualna zwłoka w otrzymaniu tych rzeczy skutkuje odpowiednim przedłużeniem okresu dostawy.

5.2 Jeżeli FFT nie może dotrzymać terminu dostawy z jakiejś przyczyny, Klient nie może domagać się anulowania umowy ani nie ma żadnego prawa do otrzymania za to rekompensaty.

5.3 FFT nie jest związany uzgodnionym terminem oraz nie odpowiada za jego niedotrzymanie w razie wystąpienia przypadku siły wyższej, opóźnienia w wykonaniu umowy bez winy FFT oraz w sytuacji, gdy Klient nie dotrzymał ściśle uzgodnionych warunków płatności. Wystąpienie takich okoliczności daje FFT prawo do anulowania umowy, o ile jej wykonanie nie zostało rozpoczęte, a Klient nie ma prawa do otrzymania za to rekompensaty.

5.4 Dostawa do Klienta następuje zawsze na zasadzie ex-works (z zakładu, zgodnie z INCOTERMS 2010). Ryzyko przechodzi na Klienta w chwili, gdy towar opuszcza zakład FFT, niezależnie od uzgodnionych warunków dostawy ani od tego, czy instalacja została dokonana przez lub pod nadzorem personelu FFT.

5.5 W razie opóźnienia możliwości dostawy z jakiegokolwiek powodu towar będzie przechowywany i objęty opieką wyłącznie na odpowiedzialność Klienta. W sytuacji, gdy FFT pokrywa koszty przesyłki i ubezpieczenia, wówczas FFT działa jedynie w charakterze pośrednika pomiędzy ubezpieczycielem a Klientem. Nie będzie to wpływać na obowiązek dokonania zapłaty, ujęty w umowie ani nie spowoduje zmiany jej wysokości. Przyjmuje się, że Klient sprawdzi towar po jego przybyciu oraz, jeżeli to konieczne, otrzyma rekompensatę za uszkodzenie towaru bezpośrednio od przewoźnika, nawet, jeżeli towar został dostarczony na zasadzie free domicile. FFT musi także zostać poinformowany o wszelkich powstałych w trakcie transportu szkodach listem poleconym w ciągu jednego tygodnia po dostawie.

5.6 Klient, który zażąda w czasie 2 dni roboczych obecności przedstawiciela FFT pokrywa wszelkie koszty z tym związane zgodnie z aktualnym w danym okresie cennikiem FFT.

6. PRZEKAZANIE WŁASNOŚCI

6.1 Towar, w tym części zapasowe, pozostają własnością FFT do czasu zapłacenia przez Klienta w całości ceny urządzenia, kosztów instalacji, wszystkich ewentualnych odsetek oraz wszelkich innych kwot z tytułu opóźnień w płatności transakcji handlowych, należnych na rzecz FFT.

6.2 Niezapłacony towar nie może zostać wynajęty, zrzeczony ani użytkowany przez Klienta, strony trzecie bez otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody od FFT.

7. OGRANICZONA GWARANCJA

7.1 Dostarczony towar jest objęty ograniczoną gwarancją („gwarancja”), obejmującą 12 miesięcy od dnia dokonania rozruchu i nie więcej niż 18 miesięcy od dnia umieszczenia towaru w zakładzie Klienta. Zakres gwarancji jest ograniczony do prawidłowej pracy dostarczonych części, wymienionych w specyfikacji technicznej. Gwarancja nie ma zastosowania do ogólnej pracy systemu składającego się z części, wyprodukowanych przez FFT oraz strony trzecie.

7.2 Gwarancja jest ograniczona do zamiany oraz/lub naprawy dostarczonego towaru, który został wyprodukowany przez FFT. Koszty montażu, demontażu, transportu do i z zakładu Klienta, cło oraz inne opłaty są zawsze pokrywane przez Klienta.

7.3 Gwarancja nie obejmuje części, które zostały zniszczone w wyniku normalnego zużycia, nieprawidłowego korzystania, nieprawidłowej instalacji, nieprawidłowej obsługi, zaniedbania, braku nadzoru lub niedokonywania konserwacji oraz z innych przyczyn zewnętrznych, takich jak np. wyładowania, przepięcia lub zakłócenia elektromagnetyczne.

Części nie podlegające gwarancji FFT to: pasy przenośnika, zębatki, noże i wymienne paski.

7.4 Gwarancja na części i elementy, które nie zostały wyprodukowane przez FFT jest ograniczona do gwarancji dostawców tych części. Uprawnienia do gwarancji powstają w przypadku dokonania przez Klienta płatności wynikających z realizacji zamówienia w uzgodnionym w formie pisemnej z FFT terminie. Gwarancja wygasa, jeżeli warunki płatności nie zostały spełnione, instrukcje dotyczące rozruchu nie zostały prawidłowo wykonane oraz w przypadku dokonania przez Klienta lub stronę trzecią naprawy lub modyfikacji urządzenia bez otrzymania na to wcześniej zgody FFT.

7.5 Naprawa, wymiana lub modyfikacja części przez FFT w ramach gwarancji nie przedłuża okresu gwarancyjnego. FFT nie odpowiada za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody materialne lub uszkodzenie ciała, poniesione przez Klienta lub strony trzecie.

7.6 Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego cała odpowiedzialność, dotycząca dostarczonych produktów FFT przestaje obowiązywać, także w stosunku do wad ukrytych. Klient całkowicie zwalnia FFT z całej odpowiedzialności wobec stron trzecich za szkody, powstałe po dostawie.

7.7 Każde zgłoszenie gwarancyjne musi zostać przesłane do siedziby FFT. Naprawy w ramach gwarancji zostaną dokonane jedynie po ich potwierdzeniu na piśmie.

7.8 Klient nabywa uprawnień z gwarancji tylko wtedy, gdy zapewnia w okresie gwarancji terminowy i autoryzowany przez FFT serwis zakupionych maszyn i urządzeń. Brak prawidłowego i terminowego serwisu powoduje utratę praw klienta z tytułu gwarancji.

7.9 Odpowiedzialność FFT w czasie trwania okresu gwarancji jest ograniczona do szkody rzeczywistej. Wszelka odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, utraconych korzyści, przestojów produkcyjnych w tym utraconych zysków, jest wykluczona.

7.10 FFT jest uprawnione do wstrzymania się z wykonaniem wszelkich czynności wynikających z gwarancji, jak i rękojmi, jeżeli klient nie dokona którejkolwiek z uzgodnionych z FFT płatności.

7.11 Dla utrzymania gwarancji Klient zobowiązany jest do wezwania serwisu FFT w celu wykonania odpłatnego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd taki powinien odbyć się co minimum 1500 godzin pracy maszyny, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy od uruchomienia. Terminowe umówienie się na przegląd gwarancyjny jest obowiązkiem Klienta. Brak wykonania przeglądu gwarancyjnego skutkować będzie utratą praw wynikających z gwarancji. W celu umówienia się na serwis gwarancyjny należy wysłać maila na adres info@futurefoodtechnologies.com a serwis FFT poda najbliższy możliwy termin wykonania takiego przeglądu.

8. MONTAŻ I ROZRUCH

8.1 Montaż sprzętu oraz podłączenie przewodów jest zawsze przeprowadzane przez Klienta. Klient zobowiązuje się do dokonania wszelkich koniecznych przygotowań oraz zapewni potrzebne materiały i personel, gotowy na przyjazd przedstawiciela FFT, który ma uruchomić urządzenie. Wszelkie dodatkowe koszty, spowodowane opóźnieniem zostaną pokryte przez Klienta. Klient zapewni FFT wszystkie urządzenia, które FFT uzna za potrzebne, aby dokonać sprawnego uruchomienia/ uruchomienia próbnego. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień, w przypadku uruchomienia urządzenia/ uruchomienia próbnego przez stronę trzecią, lub w przypadku, gdy Klient nie wyraża żadnych zastrzeżeń podczas uruchomienia/ uruchomienia próbnego urządzenia, wówczas FFT zostaje automatycznie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności, związanej z uruchomieniem/ uruchomieniem próbnym urządzenia.

8.2 W sytuacji, gdy podczas przyjęcia dostawy nie stwierdzono żadnych wad konstrukcyjnych, wszystkie koszty, wynikłe z interwencji po uruchomieniu urządzenia (które przebiegło bez zastrzeżeń ze strony Klienta) zostaną pokryte przez Klienta.

8.3 Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia personelu FFT w trakcie pracy lub przeprowadzania kontroli lub testów poza obiektami FFT od odpowiedzialności za szkody materialne lub uszkodzenie ciała, poniesione przez strony trzecie lub personel Klienta i powstałe bezpośrednio lub pośrednio w trakcie pracy, przeprowadzania kontroli lub podczas obecności personelu lub przedstawicieli FFT. Klient całkowicie zwania FFT od wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie straty, zniszczenia lub szkody, poniesione rzez Klienta lub strony trzecie, spowodowane pracą lub działaniami podczas kontroli, używania, rozruchu lub testowania dostarczonego towaru.

8.4 Przyjmuje się, że Klient wyraźnie powierzył FFT wykonanie prac oraz przeprowadzenie kontroli i testów, które FFT uzna za koniecznie. W przypadku prac na morzu Klient musi zarejestrować przedstawicieli FFT na liście członków załogi statku.

9. WARUNKU SERWISU

9.1 Serwis maszyn i urządzeń odbywa się po złożeniu przez Klienta kompletnego Zgłoszenia serwisowego. Zgłoszenie może zostać złożone
w FFT formie pisemnej, a także przesłane za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres e-mail FFT.

9.2 9. Serwis maszyn i urządzeń zakupionych od FFT w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ma charakter odpłatny. Ilość godzin do rozliczenia wskazuje się w Protokole serwisowym.

9.3 W przypadku wykonywania Serwisu w miejscu montażu Produktu, na wynagrodzenie FFT oprócz wynagrodzenia z tytułu serwisu składa się również koszt części oraz dojazdu przedstawiciela FFT do tego miejsca.

9.4 Odległość dojazdu do miejsca montażu Produktu jest wskazywana, jako najkrótsza możliwa trasa od najbliższego autoryzowanego serwisu FFT.

9.5 FFT zobowiązuje się do rozpatrzenia Zgłoszenia serwisowego i przekazania informacji zwrotnej odnośnie sposobu i terminów realizacji świadczenia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia serwisowego.

9.6 FFT zobowiązuje się do wykonania serwisu w przypadku urządzeń małogabarytowych dostarczonych do siedziby FFT w ciągu 14 dni roboczych od daty ich dostarczenia, pod warunkiem wcześniejszego Zgłoszenia serwisowego.

9.7 W przypadku zgłoszeń wymagających działań na obiekcie (poza siedzibą FFT):

a. do 14 dni roboczych nastąpi umówienie wizyty serwisowej, chyba, że obie strony ustalą inaczej,

b. efektem wizyty serwisowej jest protokół serwisowy, na bazie, którego w ciągu 14 dni roboczych od daty jego podpisania przez Klienta zostaną podjęte decyzje odnośnie dalszych działań.

9.8 FFT zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu wykonania serwisu o okres niezbędny do sprowadzenia i/lub wyprodukowania części, nie dłużej jednak niż o 90 dni roboczych.

9.9 Zarówno Serwis Gwarancyjny jak i Serwis Odpłatny może być wykonywany w siedzibie FFT,
w innym miejscu wskazanym przez FFT oraz w miejscu montażu Produktu. Miejsce wykonywania Serwisu wskazuje FFT po otrzymaniu Zgłoszenia serwisowego.

9.10 Po otrzymaniu Zgłoszenia serwisowego FFT biorąc pod uwagę rozmiar, wagę oraz łatwość transportu wskazuje czy dany produkt jest produktem wielko- czy małogabarytowym.

9.11 Produkty małogabarytowe Klient odsyła do siedziby FFT lub do wskazanego przez nią miejsca na własny koszt i ryzyko. Klient odpowiada za prawidłowe opakowanie i dostarczenie Produktu. FFT nie ponosi odpowiedzialności za szkody w Produkcie wyrządzone przez Przewoźnika.

9.12 W ramach odrębnych ustaleń FFT może zapewnić transport produktów od Klienta.

9.13 Po wykonaniu Serwisu, Klient jest obowiązany do odbioru Produktu lub wskazania sposobu jego odesłania na własny koszt, w terminie 60 dni kalendarzowych od doręczenia mu w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail Protokołu serwisowego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Produkt jest utylizowany, co nie dotyczy Konsumentów. W przypadku Konsumentów w razie wykonania Serwisu Gwarancyjnego, na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail, FFT zwraca koszty transportu Produktu.

9.14 Produkty wielkogabarytowe Klient udostępni FFT w miejscu, w którym są zamontowane w celu wykonania usług serwisowych. Klient jest zobowiązany zapewnić FFT odpowiedni, swobodny dostęp do Produktu i umożliwić bezpieczne wykonanie usługi serwisowej, w szczególności zobowiązany jest zapewnić:

a. dostęp do wszystkich pomieszczeń i przestrzeni, w których zamontowany jest Produkt oraz elementy z nim związanie,

b. niezbędne zwyżki (podesty, drabiny, rusztowania),

c. odpowiednie przygotowanie miejsca serwisu (osłona od deszczu, odśnieżenie, usunięcie oblodzenia itp.),

d. odpowiednie możliwości techniczne (dostęp do źródeł zasilania, wyłączników bezpieczeństwa itp.

e. stabilne i szybkie podłączenie do internetu w miejscu instalacji maszyny, wraz z właściwie skonfigurowanym tunelowaniem VPN oraz stałym adresem IP

9.15 FFT doprecyzuje zakres obowiązków Klienta związanych z zapewnieniem dostępu do Produktu po otrzymaniu Zgłoszenia serwisowego. 9.16 FFT może zobowiązać Klienta do dostarczenia dokumentacji fotograficznej przygotowanego miejsca realizacji usługi serwisowej.

9.17 Jeśli Serwis jest wykonywany w miejscu montażu Produktu, Klient lub jego przedstawiciel jest zobowiązany do przebywania w tym miejscu przez cały okres przeprowadzania prac Serwisowych. W przypadku nieobecności Klienta lub jego przedstawiciela w trakcie prac albo przy ich zakończeniu i po opuszczeniu miejsca montażu Produktu przez przedstawicieli FFT, FFT nie ponosi odpowiedzialności za znajdujące się tam mienie ani za żadne szkody powstałe w związku z pozostawieniem tego miejsca niezabezpieczonego przed dostępem nieuprawnionych osób.

9.18 W przypadku niespełnienia warunków wyżej określonych FFT ma prawo odmówić wykonania usługi serwisowej i obciążyć Klienta poniesionymi kosztami.

9.19 W przypadku niewykonania przez Klienta obowiązków wskazanych przez FFT, FFT może wykonać te obowiązki i obciążyć Klienta kosztami ich wykonania w wysokości rynkowej.

9.20 W przypadku opóźnień wynikających
z niewykonania obowiązków wskazanych w punktach przez Klienta czas oczekiwania Serwisu w gotowości do wykonania usługi serwisowej jest traktowany jak czas wykonywania serwisu, za który Klient jest zobowiązany zapłacić FFT wynagrodzenie.

9.21 FFT może udostępnić Klientowi Produkt zastępczy na okres wykonywania usługi Serwisu. Udostępnienie Produktu zastępczego zależy między innymi od stanu magazynowego FFT, dostępności danego Produktu oraz innych czynników. Klientowi nie przysługuje roszczenie o udostępnienie Produktu zastępczego.

9.22 Udostępnienie Produktu zastępczego następuje na podstawie faktury sprzedaży produktu z ustalonym terminem płatności.

9.23 Klient może nabyć Produkt zastępczy po cenie katalogowej na dzień jego udostępnienia, jeśli:

a. w efekcie wykonania Diagnostyki w ramach Serwisu Odpłatnego FFT stwierdziła, że naprawa Produktu jest niemożliwa lub przekracza koszty nowego Produktu,

b. w efekcie wykonania Diagnostyki w ramach Serwisu Gwarancyjnego FFT stwierdziła, że w danym przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji i Klient oświadczy najpóźniej w momencie podpisania Protokołu serwisowego, że chce zatrzymać Produkt zastępczy.

9.24 Produkt zastępczy przechodzi bezpłatnie, przy jednoczesnym skorygowaniu faktury sprzedaży na własność Klienta, jeśli po wykonaniu Diagnostyki Produktu FFT stwierdziła, że w danym przypadku Klientowi przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji.

9.25 W przypadku naprawy oryginalnego produktu, na wyraźne żądanie Klienta FFT może zwrócić oryginalny produkt i skorygować fakturę tylko w przypadku zwrotu produktu zastępczego.

9.26 Produkt zastępczy podlega zwrotowi FFT, jeśli:

a. po wykonaniu Serwisu wydano Klientowi naprawiony Produkt,

b. po wykonaniu Diagnostyki w ramach Serwisu Gwarancyjnego FFT stwierdziła, że w danym przypadku Klientowi nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji i Klient nie oświadczy najpóźniej w momencie Protokołu serwisowego, że chce zatrzymać Produkt zastępczy.

9.27 Zwrot Produktu zastępczego następuje w formie wskazanej przez FFT, na koszt FFT.

9.28 Produkt zastępczy jest objęty gwarancją zgodnie z OWH. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia udostępnienia Produktu. W przypadku powstania wad Produktu zastępczego nieobjętych gwarancją, Klient ponosi koszty ich naprawy.

9.29 FFT zastrzega sobie prawo do oceny stanu zwróconego produktu zastępczego.

9.30 W przypadku stwierdzenia zużycia lub uszkodzenia wynikającego z nieprawidłowego użytkowania produktu, FFT zastrzega sobie prawo do zaniechania całościowej lub częściowej korekty faktury.

Odpowiedzialność Sprzedającego w ramach wykonywania czynności Serwisu jest ograniczona do szkody rzeczywistej. Wykluczona jest odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, utraconych korzyści, przestojów produkcyjnych w tym utraconych zysków.9.31 Po wykonaniu Serwisu Strony dokonują odbioru prac podpisując sporządzony przez FFT Protokół serwisowy.

9.32 Brak obecności przedstawiciela Klienta przy pracach Serwisowych w momencie ich zakończenia oraz odmowa podpisania przez niego Protokołu serwisowego uprawnia FFT do jednostronnego odbioru prac.

9.33 W przypadku jednostronnego odbioru prac, Protokół serwisowy jest podpisywany jedynie przez przedstawiciela FFT oraz doręczany w formie pisemnej lub w formie wiadomości na Adres e-mail Klienta.

9.34 Klient może zgłosić w formie pisemnej lub w formie wiadomości na Adres e-mail FFT w terminie 3 dni od dnia doręczenia mu Protokołu serwisowego uwagi do jego treści.

9.35 FFT może uwzględnić uwagi do treści Protokołu serwisowego i wykonać kolejne czynności serwisowe. W przypadku nie uwzględnienia uwag, FFT informuje o tym Klienta w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania w formie wiadomości na Adres e-mail Klienta.

9.36 W przypadku braku podpisu pod Protokołem serwisowym, oraz braku pisemnych zastrzeżeń uznaje się, że Klient akceptuje treść Protokołu serwisowego.

10. ASYSTA PRZY URUCHOMIENIU

10.1 Przedstawiciel FFT może uczestniczyć w czynności pierwszego uruchomienia Produktu w miejscu jego montażu.

10.2 Przed dniem uruchomienia Klient wypełnia ankietę, do niniejszych OWH i przekazuje ją FFT. FFT może zadawać dodatkowe pytania dotyczące montażu Produktu oraz instalacji w miejscu montażu.

10.3 Przed dniem uruchomienia Klient jest zobowiązany dostarczyć do FFT dokumentację fotograficzną potwierdzającą przebieg i sposób montażu Produktu. Zdjęcia powinny przedstawiać wszystkie elementy uruchamianego systemu, w szczególności sterownik i wentylator.

10.4 Klient oraz jego przedstawiciele są zobowiązani stosować się do uwag przedstawiciela FFT wykonującego asystę przy uruchomieniu.

10.5 Niewypełnienie przez Klienta obowiązków określonych w OWH oraz podanie nieprawdziwych informacji w ankiecie wyłącza odpowiedzialność FFT za uszkodzenie Produktu przy jego uruchomieniu mimo asysty.

10.6 Odpowiedzialność Sprzedającego w ramach wykonywania czynności montażu jest ograniczona do szkody rzeczywistej. Wykluczona jest odpowiedzialność z tytułu strat pośrednich, utraconych korzyści, przestojów produkcyjnych w tym utraconych zysków.

10.7 Postanowienia dotyczące Serwisu Odpłatnego stosuje się odpowiednio do Asysty przy Uruchomieniu.

10.8 Z czynności pierwszego uruchomienia sporządza się Protokół uruchomienia.

10. ODPOWIEDNIE PRAWO I JURYSDYKCJA

10.1 Niniejsza Umowa oraz wszystkie inne wynikające z umowy relacje pomiędzy stronami będą interpretowane zgodnie z prawem polskim.

10.2 Wszelkie spory, dotyczące niniejszej Umowy oraz wszelkich innych relacji wynikłych z umowy pomiędzy stronami mogą zostać wniesione jedynie do właściwego sądu w jurysdykcji, w której znajduje się siedziba FFT.